Lange omschrijving Reglementen

Reglementen 2017

Deelnemersreglement Barendrecht naar de TOP

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

•Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.
•Onder “deelnemers jonger dan 18 jaar” wordt verstaan “deelnemers die op de koersdagen nog geen 18 jaar zijn.”
01] Algemeen
1. Barendrecht naar de TOP is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van een non-stop estafette met de fiets, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.
2. Van individuele deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal zorgen voor een sponsoropbrengst van € 200,- euro en zich tot het uiterste inspannen om € 500,- euro bijeen te brengen.
3. De organisatie houdt zich het recht voor om individuele deelnemers, die de minimale sponsoropbrengst niet halen en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname. Inschrijfgelden en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.

02]Inschrijving
1. Deelnemers doen alleen mee met een racefiets (geen hybride).
2.(a) Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers.
(b) Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder een “1-op-1" begeleiding van een volwassene.
(c) Zowel de deelnemer jonger dan 16 jaar als de begeleider moeten zijn ingeschreven als deelnemer en voldoen aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden.
(d) Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen niet per fiets afdalen.
3. Inschrijving is pas definitief nadat (a) de aanbetaling van € 350,- euro per persoon is voldaan en (b) de medische toestand van de deelnemer akkoord is bevonden. Daartoe moet de deelnemer verplicht een medische vragenlijst naar waarheid invullen. Wanneer de vragenlijst daartoe aanleiding geeft, eisen de artsen van de organisatie dat de deelnemer een medische keuring ondergaat. Het resultaat van de keuring kan aanleiding geven deelname te weigeren.
4. De aanbetaling is € 500,- euro per persoon. In de aanbetaling is een wielershirt van Barendrecht naar de TOP 2017 inbegrepen.
5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie Barendrecht naar de TOP, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
6. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd. De in het aanbetaling begrepen wielershirt wordt wel uitgeleverd.
7. Binnen twee weken na inschrijven dienen deelnemers hun inschrijving te bevestigen via hun aanbetaling, na hun aanbetaling is de deelname definitief.
8. Uiterlijk woensdag 1 maart 2017 dien je je inschrijving hebben gedaan via onze inschrijfformulier op de website, en het volledige bedrag op deze datum hebben overgemaakt.

03] Deelname Barendrecht naar de TOP maandag 29 mei 2017
1. Deelname aan Barendrecht naar de TOP is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht om akkoord te gaan met de reglementen van Barendrecht naar de TOP 2017.
2. Met het accepteren van de reglementen verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets/materieel. Of deze voor vertrek naar Frankrijk nog laten controleren door een gespecialiseerde (race)fietsenmaker.
04] BndT 2017 kleding
1. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht van het dragen van een Barendrecht naar de TOP wielershirt van 2017 gedurende hun beklimmingen op de koersdag.
2. De coördinator Start hebben tijdens de koersdag het recht om deelnemers die niet in officiële Barendrecht naar de TOP wielershirt van 2017 rijden en/of lopen van deelname uit te sluiten van deelname.
3. De kleding wordt tijdens de week in Italië uitgereikt. Iedere individuele deelnemer is verplicht voor de zorg van deze shirt tot de grote dag.

05] Route
1. De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg)
3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige begeleiding op te volgen.
4. De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Nederlandse, Beligische en Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (zie § 8.).
5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
6. Het gebruik van volgauto's is verboden. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
7. Op de route mag alleen met speciaal daarvoor bestemde biologisch afbreekbare verf op de weg worden geverfd vanaf zondag 28 augustus 2017, 18.00 uur. Er mag niet op de bergwand, muren of betonnen vangrail worden geverfd.

06] Veiligheid
1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
2. Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
3. De maximum snelheid voor de dalende fietser is 65 km/uur op de koersdag.
4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

08] Aanwijzingen en overtreding daarvan
1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
2. Alle Nederlandse, Belgische en Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

09] Aansprakelijkheid van de organisatie
1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
2. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.